pon. – czw. 10:00 – 20:00 | pt. 10:00 – 21:00 | sob. 10:00 – 21:00 | niedz. 10:00 – 20:00

Regulamin

Plac zabaw „Loopy’s World” jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, aby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

 1. Placem zabaw „Loopy’s World” (dalej: „Plac Zabaw”) zarządza Loopys Sp. Z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229 (dalej: „Zarządzając”).
 2. Korzystanie z placu jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Placu Zabaw (dalej: „Cennik”), który jest dostępny dla Gości.
 3. Osoby korzystające z Placu Zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) i z Cennikiem przed wejściem na teren Placu Zabaw.
 4. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Placu Zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 5. Za wstęp na teren Placu Zabaw dzieci w wieku 1-14 lat pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Dzieci w wieku do 1 roku życia oraz osoby powyżej 14 lat (decyduje data urodzin) wchodzą na teren Placu Zabaw bezpłatnie, tylko towarzysząc dzieciom w wieku 1-14 lat. Dzieci powyżej 14 lat powinny okazać legitymację lub inny dokument potwierdzający tożsamość i wiek.
 6. Wydzielona strefa na Placu Zabaw przeznaczona do zabawy (dalej „Strefa Zabawy” dedykowana jest dla dzieci w wieku 1-14 lat. Wszystkie osoby powyżej 14 lat mogą przebywać na terenie Strefy Zabawy, ale jedynie towarzysząc dzieciom 1-14 lat w zabawie, muszą zachować szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. Celem przebywania osób powyżej 14 lat w Strefie Zabawy jest opieka nad dziećmi, a nie aktywna zabawa. W szczególności zabrania się osobom powyżej 14 lat: skakania na trampolinach, skakania po poszczególnych elementach konstrukcji, wspinania się i ciągnięcia za siatki.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Placu Zabaw tylko pod opieką osób pełnoletnich. Zarządzający ani personel obsługi Placu Zabaw (dalej: „Obsługa”) nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Placu Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone, w tym również za wszelkie zanieczyszczenia.
 8. W przypadku grup zorganizowanych na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W
  ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 lat. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Zarządzającego, określonych w niniejszym punkcie.
 9. W związku z charakterem Placu Zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci do 14 lat, a także ze względów bezpieczeństwa, na teren Placu Zabaw nie będą wpuszczane osoby przychodzące bez dziecka w wieku 1-14 lat, chyba że udowodnią one, że ich dziecko znajduje się na terenie Placu Zabaw.
 10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje:
 • Zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych.
 • Zakaz wnoszenia żywności i napojów
 • Zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji
 • Zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych/jednorazowych
 • Zakaz wprowadzania zwierząt
 • Na terenie Placu Zabaw zabronione są bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji Placu Zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 1. Loopy’s nie jest stroną w konfliktach między odwiedzającymi Gośćmi.
 2. Dzieci wchodząc na teren Placu Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie w szczególności: zegarki, biżuterię, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
 3. Na terenie całego Centrum Goście przebywają bez butów, zawsze w skarpetkach.
 4. Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają w szafkach zamykanych na kluczyk lub w szatni.
 5. Do szatni nie będą przyjmowane rzeczy inne niż odzież, a w szczególności przedmioty wartościowe.
 6. Odzież/rzeczy o wartości powyżej 250 zł należy przechowywać w zamykanych szafkach. Nie będą one przyjmowane w szatni.
 7. Za przedmioty wartościowe, w tym odzież o której mowa w pkt 16, pieniądze, dokumenty, pozostawione w szatni lub w szafkach zamykanych -Zarządzający nie odpowiada.
 8. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Placu Zabaw, poza szatnią.
 9. Korzystanie z szafek zamykanych jest odpłatne. Za rzeczy pozostawione w szafkach Zarządzający nie odpowiada. Teren, gdzie znajdują się szafki jest objęty monitoringiem wizyjnym.
 10. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Restauracji. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy. Na terenie Placu Zabaw nie należy żuć gumy.
 11. Goście Placu Zabaw używają Chipów elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie Placu Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.
 12. Każdy bilet jest przeznaczony dla jednej osoby na jedno wejście. W przypadku opuszczenia Placu Zabaw, przez co rozumie się przekroczenie linii bramek, wizytę na Placu Zabaw uznaje się za zakończoną, niezależnie od czasu na jaki został wykupiony bilet. W takim wypadku nie ma możliwości ponownego wejścia na wcześniej zakupiony bilet.
 13. Wejście na teren Placu Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Dotknięcie chipem elektronicznym czytnika przy bramce wejściowej oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika i zobowiązuje Gościa do ich przestrzegania.
 14. Kwota za zakupione towary w Restauracji Loopy’s i kwota za dodatkowo płatne atrakcje Placu Zabaw zostaje nabita na elektroniczny chip Gościa. W restauracji wydawane są paragony. Przy wyjściu następuje odczytanie zapisanej na chipie elektronicznym należności. Goście uiszczają wszystkie należności nabite na swoim chipie elektronicznym. W przypadku grup rodzinnych lub grup zorganizowanych jeden z Gości otrzymuje tzw. „Master chip” (czerwony lub żółty zegarek) jest on odpowiedzialny także za zapłatę należności naliczonych na chipach elektronicznych osób, które weszły razem z nim i są przypisani do „Master chipa”.
 15. Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w Cenniku. W przypadku zgubienia chipów elektronicznych wszystkich Gości wchodzących na Plac Zabaw zostanie naliczona opłata specjalna w wysokości określonej w Cenniku.
 16. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji (dalej: „konstrukcje”) mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.
 17. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcjami.
 18. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń Obsługi.
 19. Zarządzający nie odpowiada za wypadku spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.
 20. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone w skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także spowodowane w skutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 21. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Placu Zabaw należy poinformować Obsługę.
 22. Teren Placu Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości.
 23. Wchodząc na teren Placu Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku swojego i osób znajdujących się pod ich opieką. Monitoring służy zapewnieniu bezpieczeństwa Gości.
 24. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r. Więcej informacji znajduje się w Polityce Prywatności Centrum.
 25. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.

Instrukcja korzystania z poszczególnych urządzeń placu: