Plac zabaw „Loopy’s World” jest miejscem zabawy Państwa Dzieci. Nasz Regulamin powstał, żeby zapewnić Państwa Dzieciom bezpieczną i beztroską zabawę. Dlatego prosimy o zapoznanie się z nim i jego przestrzeganie.

 1. Placem zabaw „Loopy’s World” (dalej: „Plac Zabaw”) zarządza Loopys Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej 229 (dalej: „Zarządzający”).
 2. Korzystanie z Placu Zabaw jest odpłatne. Zasady odpłatności określa aktualny Cennik Placu Zabaw (dalej: „Cennik”), który jest dostępny dla Gości.
 3. Osoby korzystające z Placu Zabaw zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem (dalej: „Regulamin”) i z Cennikiem przed wejściem na teren Placu Zabaw.
 4. Opiekunowie zobowiązani są do przedstawienia dzieciom informacji dotyczących Regulaminu i zasad korzystania z Placu Zabaw oraz poszczególnych urządzeń.
 5. Za wstęp na teren Placu Zabaw dzieci w wieku 1-13 lat pobierana jest opłata w wysokości określonej w Cenniku. Dzieci w wieku do 1 roku życia oraz osoby powyżej 13 lat (decyduje data urodzin) wchodzą na teren Placu Zabaw bezpłatnie, tylko towarzysząc dzieciom w wieku 1-13 lat. Dzieci powyżej 13 lat powinny okazać legitymację szkolną.
 6. Wydzielona strefa na Placu Zabaw przeznaczona do zabawy (dalej: „Strefa Zabawy”) dedykowana jest dla dzieci w wieku 1-13 lat. Wszystkie osoby powyżej 13 lat mogą przebywać na terenie Strefy Zabawy, ale jedynie towarzysząc dzieciom w wieku 1-13 w zabawie, jako opiekunowie i muszą zachować w Strefie Zabawy szczególną ostrożność, nie powodować zagrożeń oraz zapobiegać zachowaniom niebezpiecznym dla dzieci. Celem przebywania osób powyżej 13 lat w Strefie Zabawy jest opieka nad dziećmi, a nie aktywna zabawa. W szczególności zabrania się osobom powyżej 13 lat: skakania na trampolinach, skakania po poszczególnych elementach konstrukcji, wspinania się i ciągnięcia za siatki.
 7. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie Placu Zabaw tylko pod opieką osób dorosłych. Zarządzający, ani personel obsługi Placu Zabaw (dalej: „Obsługa”) nie świadczą opieki nad dziećmi. Osoby, pod których opieką znajdują się dzieci, zobowiązane są do sprawowania opieki nad nimi przez cały czas przebywania na terenie Placu Zabaw i odpowiadają za ich bezpieczeństwo oraz wszelkie szkody przez nie wyrządzone.
 8. W przypadku grup zorganizowanych, na każdą rozpoczętą dziesiątkę dzieci musi przypadać co najmniej jeden dorosły opiekun. W ramach grupy zorganizowanej mogą wchodzić wyłącznie dzieci w wieku powyżej 3 lat. Organizator grupy jest zobowiązany do zapewnienia opiekunów w ilości stosownej do ilości i wieku dzieci, z zastrzeżeniem spełnienia minimalnych wymagań Zarządzającego określonych w niniejszym punkcie.
 9. W związku z charakterem Placu Zabaw, który jest przeznaczony dla dzieci do lat 13, a także ze względów bezpieczeństwa, na teren Placu Zabaw nie będą wpuszczane osoby przychodzące bez dziecka w wieku do lat 13, chyba że udowodnią one, że ich dziecko znajduje się na terenie Placu Zabaw.
 10. Na terenie Placu Zabaw obowiązuje:
 • zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych, ostrych i szklanych;
 • zakaz wnoszenia żywności i napojów;
 • zakaz spożywania alkoholu, środków odurzających i przebywania osób po spożyciu tego rodzaju substancji;
 • zakaz palenia tytoniu i papierosów elektronicznych;
 • zakaz wprowadzania zwierząt.
 1. Na terenie Placu Zabaw zabronione są bójki, popychanie, wchodzenie po zjeżdżalniach pod górę, wspólne zjeżdżanie ze zjeżdżalni przez dwie lub więcej osób naraz, wspinanie się po zewnętrznej stronie konstrukcji placu zabaw, noszenie się nawzajem i wskakiwanie na siebie oraz wszelkie inne zachowania niebezpieczne, agresywne lub noszące znamiona dyskryminacji.
 2. Dzieci wchodząc na teren Placu Zabaw powinny zdjąć i przekazać opiekunom wszelkie przedmioty mogące stanowić zagrożenie, w szczególności: zegarki, biżuterię, łańcuszki, pierścionki, bransoletki, kolczyki, paski z ostrymi sprzączkami, ubrania z długimi sznurkami (np. przy kapturach) lub same sznurki, długopisy, telefony komórkowe, odtwarzacze elektroniczne etc.
 3. Na terenie Strefy Zabawy Goście przebywają bez butów ale zawsze w skarpetach.
 4. Okrycia wierzchnie Goście pozostawiają w szatni. Zarządzający nie odpowiada za rzeczy pozostawione na terenie Placu Zabaw, poza szatnią. Do szatni nie będą przyjmowane rzeczy inne niż odzież, a w szczególności przedmioty wartościowe. Za przedmioty wartościowe, pieniądze, dokumenty pozostawione w szatni, Zarządzający nie odpowiada.
 5. Spożywanie żywności i napojów możliwe jest wyłącznie na terenie Restauracji. Nie należy wnosić jedzenia ani napojów do Strefy Zabawy. Na terenie Placu Zabaw nie należy żuć gumy.
 6. Goście Placu Zabaw używają chipów elektronicznych, które powinni nosić przez cały czas pobytu na terenie Placu Zabaw, aż do czasu jego opuszczenia.
 7. Wejście na teren Placu Zabaw następuje przez bramkę wejściową. Dotknięcie chipem elektronicznym czytnika przy bramce wejściowej oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika i zobowiązanie Gościa do ich przestrzegania.
 8. Kwota za zakupione towary w Restauracji Loopy’s i kwota za dodatkowo płatne atrakcje Placu Zabaw zostaje nabita na elektroniczny chip Gościa. Przy wyjściu następuje odczytanie zapisanej na chipie elektronicznym należności. Goście uiszczają wszystkie należności nabite na swoim chipie elektronicznym. W przypadku grup rodzinnych lub grup zorganizowanych, jeden z Gości otrzymuje tzw. „Master chip” i jest on odpowiedzialny także za zapłatę należności naliczonych na chipach elektronicznych osób, które weszły razem z nim i są przypisani do „Master chipa”.
 9. Za zgubienie lub uszkodzenie chipa elektronicznego naliczona zostanie opłata w wysokości określonej w Cenniku.
 10. Instrukcje korzystania z poszczególnych urządzeń, zabaw i atrakcji (dalej: „Instrukcje”) mogą wprowadzać ograniczenia wieku, ilości osób, wzrostu lub ciężaru, w korzystaniu z poszczególnych urządzeń, zabaw lub atrakcji.
 11. Z urządzeń, zabaw i atrakcji Goście powinni korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i Instrukcjami.
 12. Goście zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu i Instrukcji oraz stosować się do zaleceń Obsługi.
 13. Zarządzający nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem Regulaminu, Instrukcji lub zaleceń Obsługi, a także w sytuacjach, gdy wypadkowi ulegnie osoba nietrzeźwa lub znajdująca się w stanie po użyciu środków odurzających.
 14. Goście odpowiadają za szkody wyrządzone na skutek nieprzestrzegania Regulaminu, Instrukcji lub poleceń Obsługi, a także spowodowane wskutek innego zawinionego działania lub zaniechania.
 15. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych, wypadków, zauważonych usterek lub jakichkolwiek innych zdarzeń i zachowań stwarzających zagrożenie na Placu Zabaw należy poinformować Obsługę.
 16. Teren Placu Zabaw jest objęty monitoringiem. Monitoring nie będzie naruszał dóbr osobistych Gości. Wchodząc na teren Placu Zabaw Goście wyrażają zgodę na zapis wizerunku Gości i osób znajdujących się pod ich opieką oraz na rozpowszechnianie w.w. wizerunku dla celów promocyjnych Placu Zabaw.
 17. Wszelkie dane uzyskane od Gości przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie z dniem 25 maja 2018r. Więcej informacji na ten temat znajduje się w Polityce prywatności centrum.
 18. W uzasadnionych przypadkach Obsługa ma prawo poprosić Gościa o poddanie się badaniu trzeźwości. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości może spowodować potraktowanie Gościa jako osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi Regulaminem.
 19. Zarządzający zastrzega sobie prawo odmówienia zezwolenia wstępu na Plac Zabaw wg własnego uznania.
 20. Zarządzający może wg własnego uznania zażądać opuszczenia Placu Zabaw przez Gości, a w szczególności przez osoby naruszające Regulamin, Instrukcje, ogólnie przyjęte normy zachowania lub stwarzające zagrożenie dla innych Gości, a także przez osoby niestosujące się do zaleceń Obsługi. Cena za niewykorzystany bilet nie zostanie w takim przypadku zwrócona.
 21. Na teren Placu Zabaw mogą nie zostać wpuszczone osoby stwarzające zagrożenie dla innych Gości, jak np. dzieci z opatrunkami gipsowymi czy osoby o widocznych oznakach chorób zakaźnych.
 22. Osoby niepełnosprawne korzystają z atrakcji Placu Zabaw wyłącznie na własną odpowiedzialność lub/i odpowiedzialność opiekuna, pod którego opieką pozostają w czasie pobytu na Placu Zabaw.
 23. Za bilet zakupiony, a niewykorzystany, jak również za niewykorzystany czas nie przysługuje zwrot całości, ani części ceny biletu.
 24. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Placu Zabaw wynikające z działania siły wyższej, jak np. brak dostawy energii elektrycznej etc.
 25. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje mogą być zgłaszane w recepcji Placu Zabaw, w dniu wizyty na Placu Zabaw. Zgłoszenia szkody oraz reklamacje składane w późniejszym terminie nie zostaną uwzględnione. Podstawą zgłoszenia szkody oraz reklamacji jest dowód wniesienia opłaty za usługi Placu Zabaw.

Instrukcja korzystania z poszczególnych urządzeń placu:

tablica_znaki_69x120_GDA